WETTELIJKE VERMELDINGEN

I/ WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever: deze website (www.akileine.be) is eigendom van AKILEÏNE NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Industriepark 20, 1440 Woutersbrakel, België, ingeschreven in het RPR Nijvel, BTW BE 0403 044 797, e-mail: info@akileine.be; Tel.: +32 2 366 99 43.

Verantwoordelijke voor de publicatie: Mijnheer Thierry Brackeniers in zijn hoedanigheid van bestuurder van AKILEÏNE SA.

Hosting: de website wordt gehost door de vennootschap Net Easy, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Parc Industriel 20, 1440 Wauthier-Braine.

II/ TOEGANG TOT DE WEBSITE / AANSPRAKELIJKHEID

Toegang tot de Website:
Deze voorwaarden betreffende de toegang tot en het gebruik van de Website worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door elke bezoeker die toegang neemt tot de Website nadat ze online zijn geplaatst.

Deze voorwaarden kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt door ze online te plaatsen en worden geacht te zijn aanvaard onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

De Website is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen die over een internetverbinding beschikt. De telecommunicatiekosten zijn ten laste van de bezoeker.

De toegang tot sommige functies van de Website kan evenwel worden beperkt. Zo bijvoorbeeld kunnen alleen meerderjarigen een klantaccount aanmaken.

Bij de aanmaak van een klantaccount dient u een toegangscode te bepalen en zorgvuldig te bewaren. Als u die code verliest of vergeet, zult u ze zelf opnieuw moeten instellen, wij hebben immers geen toegang tot uw code.

Opgelet: bij niet-naleving van om het even welke van de in deze voorwaarden beschreven regels, behouden wij ons het recht voor om de toegang tot uw account op te schorten.

Het aantal toegangspogingen tot uw account is beperkt tot drie, om frauduleus gebruik van uw account te vermijden.

Aansprakelijkheid:
Wij stellen de nodige middelen ter beschikking om u beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onbeschikbaarheid van informatie en/of aanwezigheid van virussen op de Website. Akileïne verzekert en/of verleent geen enkele, uitdrukkelijke of stilzwijgende, garantie met betrekking tot de Website of welk deel ook daarvan.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen daarvan, die voortvloeit uit de toegang tot de Website of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, of uit het gebruik van de Website.

BEMIDDELING/GESCHILLEN 

Als u moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van de Website of bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst, kunt u contact opnemen met de klantendienst op het volgende adres: info@akileine.be.

In geval van een geschil, zal de onderneming meewerken om tot een minnelijke oplossing te komen. 

U kunt ook contact opnemen met de Consumentenombudsdienst, waarvan u de contactgegevens vindt op de volgende website: https://consumentenombudsdienst.be/nl

III/ INTELLECTUELE EIGENDOM / BEELDRECHT

De vennootschap AKILEÏNE NV is houder van de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten die direct of indirect verband houden met de Website of met bepaalde onderdelen waaruit de Website is samengesteld en die niet vrij zijn van rechten, met name merken, auteursrechten en beeldrechten, als oorspronkelijke eigenaar of met toestemming van de eigenaar of de houder daarvan.

De Site werd ontworpen en gecreëerd met de hulp van Net Easy, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Parc Industriel 20, 1440 Wauthier-Braine. Site werd ontworpen en gecreëerd met de hulp van Oscar Black, 21 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris, France – mail : contact@oscar-black.com – Tél : +33 (1) 76 50 80 70.

De vennootschap AKILEÏNE NV kan ook direct eigenaar zijn van intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten met betrekking tot bepaalde onderdelen waaruit de Website is samengesteld en die niet vrij zijn van rechten, met name merken, auteursrechten en beeldrechten, als oorspronkelijke eigenaar of met toestemming van de eigenaar of houder ervan.

Elk gebruik op welke wijze ook (zoals downloaden, reproductie, verzending of weergave) van de Website of een deel daarvan of van een van de onderdelen waaruit de Website is samengesteld (zoals foto’s, afbeeldingen, teksten, merken, logo’s en domeinnamen), voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik zonder commercieel oogmerk en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AKILEÏNE NV of van ons, is uitdrukkelijk verboden.

Elk onrechtmatig gebruik van een van deze onderdelen vormt een inbreuk die strafrechtelijk wordt bestraft.

Elk toegelaten gebruik moet gebeuren met inachtneming van de auteursrechten en met name vermelding van de auteur van het gereproduceerde werk.


IV/ INFORMATIE OP DE WEBSITE

Algemene informatie:
Wij streven ernaar de inhoud van de Website up-to-date te houden en juiste informatie te verstrekken aan de gebruikers.

Op de Website kunnen onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen, die met name te wijten zijn aan derden. Wij verbinden ons ertoe die onjuistheden of onnauwkeurigheden op de Website zo snel mogelijk te verbeteren of aan te vullen.

Informatie over productsamenstelling:
De lijsten met ingrediënten die in de samenstelling van de producten van de Laboratoires Asepta worden gebruikt, worden regelmatig bijgewerkt. Alvorens een product van de Laboratoires Asepta te gebruiken, gelieve de ingrediëntenlijst op de verpakking te lezen.

Hyperlinks:
De Website kan links bevatten naar andere websites. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid of inhoud van deze websites of verkregen via deze websites.
Hyperlinks naar de Website mogen enkel worden geplaatst met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

V/ TOEPASSELIJK RECHT
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze Website.


VI/ ONS CONTACTEREN
Vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u richten per brief aan de vennootschap AKILEÏNE NV, Industriepark 20, 1440 Woutersbrakel (België) of per e-mail aan info@akileine.be.